About Us
Brief Introduction Administration

Presidium

Consultation and Evaluation Committee

Enforcement of Scientific Ethic Committee

Academic Works and Publications Committee

Science Popularization and Education Committee

Standing Committee of the Academic Division

International Cooperation Group

Bureau of Academic Divisions

Regulation Contact us
Members
General Assembly
Reports
Awards
Bulletin Board

Standing Committees

The Standing Committee of the Academic Divisions of the Chinese Academy of Sciences (hereinafter referred to as “the Standing Committee”) is composed of a director, several deputy directors and several members of the Academic Division. The director is responsible for the overall work of the Standing Committee. Each of the deputy directors is responsible for the work in a certain aspect, takes part in relevant ad hoc committee and promotes the implementation of relevant work of the Academic Division. The members of the Standing Committee serve a 4-year term of office and are elected in the same year as the office term of the Presidium of the Academic Divisions changes. The Standing Committee is responsible for organizing and guiding the work within the Academic Division.

 

 

The 15th Standing Committee of the Division of Mathematics and Physics
Director:  ZHAN Wenlong
Deputy Directors:  LI Jiachun  CHEN Jiansheng  PENG Shige  OUYANG Zhongcan
Members:
WANG Enge  WEN Lan  XING Dingyu  ZHU Bangfen  SUN Changpu  LI Banghe  LI Jiachun  ZHANG Weiping

CHEN Hesheng  CHEN Jiansheng  ZHENG Xiaojing  HONG Jiaxing  XU Zhizhan  CUI Xiangqun  PENG Shige

ZHEN Wenlong  OUYANG Zhongcan

 

The 15th Standing Committee of the Division of Chemistry
Director:  ZHU Daoben
Deputy Directors:  JIANG Guibin  ZHOU Qifeng  ZHENG Lansun  HOU Jianguo
Members:
WAN Lijun  TIAN Zhongqun  BAO Xinhe  ZHU Daoben  JIANG Guibin  LI Jinghai  ZHANG Xi  ZHANG Yukui

CHEN Xiaoming  ZHOU Qifeng  ZHOU Qilin  ZHENG Lansun  ZHAO Yufen  HOU Jianguo   YAO Jiannian

CHAI Zhifang  GAO Song

 

The 15th Standing Committee of the Division of Life Sciences and Medical Sciences
Director:  CHEN Yiyu
Deputy Directors:  ZHUO Zuoyan  CHEN Xiaoya  HOU Fanfan  HE Fuchu
Members:
DENG Zixin  ZHU Zuoyan  XU Zhihong  SHEN Yan  ZHANG Qifa  CHEN Zhu  CHEN Yiyu  CHEN Xiaoya

WU Weihua  MENG Anming  ZHAO Guoping  HOU Fanfan  RAO Zihe  HE Fuchu  GUO Aike  HAN Qide

PEI Gang

 

The 15th Standing Committee of the Division of Earth Sciences
Director:
  CHEN Yong
Deputy Directors:  SHI Yaolin  RONG Jiayu  WU Guoxiong  ZHOU Weijian  FU Bojie
Members:
SHI Yaolin  RONG Jiayu  LIU Congqiang  LIU Jiaqi  YANG Yuanxi  WU Guoxiong  ZHANG Jing  CHEN Yong

ZHOU Weijian  ZHENG Yongfei  YAO Tandong  JIA Chengzao  GUO Huadong  TAO Shu  FU Congbin

FU Bojie  JIAO Nianzhi  ZHAI Mingguo  MU Mu

 

The 15th Standing Committee of the Division of Information Technical Sciences
Director:
  LI Wei
Deputy Directors:  HE Jifeng  LI Qihu  LI Shushen  CHU Junhao
Members:
WANG Jiaqi  LIU Guozhi  XU Ningsheng  HE Jifeng  WU Yirong  HUAI Jingpeng  LI Wei  LI Qihu  LI Shushen

YANG Xuejun  XU Zongben  MEI Hong  HUANG Wei  HUANG Minqiang  CHU Junhao

 

The 15th Standing Committee of the Division of Technological Sciences
Director:
  GU Binglin
Deputy Directors:  YE Peijian  WU Shuoxian  ZHU Shining  HU Haiyan  CHENG Shijie
Members:
YU Qifeng  WANG Xi  WANG Guangqian  YE Peijian  REN Luquan  ZHU Di  WU Shuoxian  ZHANG Ze

LI Tian  SHEN Baogen  NAN Cewen  ZHU Shining  HU Haiyan  GU Binglin  GU Yidong  CHENG Shijie

LAI Yuanming