About Us
Brief Introduction Administration

Presidium

Consultation and Evaluation Committee

Enforcement of Scientific Ethic Committee

Academic Works and Publications Committee

Science Popularization and Education Committee

Standing Committee of the Academic Division

International Cooperation Group

Bureau of Academic Divisions

Regulation Contact us
Members
General Assembly
Reports
Awards
Bulletin Board

Standing Committees

The Standing Committee of the Academic Divisions of the Chinese Academy of Sciences (hereinafter referred to as “the Standing Committee”) is composed of a director, several deputy directors and several members of the Academic Division. The director is responsible for the overall work of the Standing Committee. Each of the deputy directors is responsible for the work in a certain aspect, takes part in relevant ad hoc committee and promotes the implementation of relevant work of the Academic Division. The members of the Standing Committee serve a 4-year term of office and are elected in the same year as the office term of the Presidium of the Academic Divisions changes. The Standing Committee is responsible for organizing and guiding the work within the Academic Division.

 

 

The 16th Standing Committee of the Division of Mathematics and Physics
Director:  WANG Enge
Deputy Directors:  MA Zhiming   ZHANG Jie   ZHENG Xiaojing   CUI Xiangqun
Members:
XING Dingyu   SUN Changpu   WU Yueliang   ZHANG Weiping   CHEN Mufa   CHEN Xianhui

WU Xiangping   LUO Jun   ZHAO Zhengguo   YUAN Yaxiang   GAO Hongjun   PAN Jianwei

 

The 16th Standing Committee of the Division of Chemistry
Director:  ZHU Daoben
Deputy Directors:  BAO Xinhe   JIANG Guibin   ZHANG Xi   CHEN Xiaoming
Members:
DING Kuiling   TIAN Zhongqun   TIAN He   BAI Chunli   LIU Zhongfan   AN Lijia

YAN Chunhua   LI Jinghai   ZHANG Tao   ZHOU Qilin   CHENG Jinpei   XIE Yi

 

The 16th Standing Committee of the Division of Life Sciences and Medical Sciences
Director:  CHEN Yiyu
Deputy Directors:  WU Weihua   HOU Fanfan   RAO Zihe   HE Fuchu
Members:
FANG Jingyun   LI Lin   LI Jiayang   ZHANG Yaping   ZHANG Xuemin   MENG Anming

ZHAO Guoping   GUI Jianfang   GAO Fu   KANG Le   SHU Hongbing   ZENG Yixin

 

The 16th Standing Committee of the Division of Earth Sciences
Director:
  FU Bojie
Deputy Directors:  YANG Yuanxi   ZHOU Chenghu   ZHOU Zhonghe   GUO Zhengtang   JIAO Nianzhi

Members:
WANG Chengshan   WANG Huijun   ZHU Rixiang   LIU Congqiang   WU Lixin   CHEN Jun

JIN Zhijun   ZHENG Yongfei   HAO Fang   GUO Huadong   GONG Jianya   CUI Peng   MU Mu

 

The 16th Standing Committee of the Division of Information Technical Sciences
Director:
  LI Shushen
Deputy Directors:  WU Yirong   GUO Lei   XU Zongben   MEI Hong
Members:
WANG Lijun   YIN Hao   BAO Weimin   YANG Xuejun   HUAI Jinpeng   ZHENG Jianhua

HAO Yue   HUANG Wei   GONG Qihuang   TAN Tieniu

 

The 16th Standing Committee of the Division of Technological Sciences
Director:
  YANG Wei
Deputy Directors:  WANG Xi   WANG Guangqian   ZHU Di   SHEN Baogen   CHENG Shijie
Members:
DING Han   YU Qifeng   SHEN Changyu   LI Yinghong   JIN Hongguang   GAO Deli  

LAI Yuanming   LUO Jianbin   ZHAI Wanming   XUE Qikun   WEI Bingbo