About Us
Brief Introduction Administration

Presidium

Consultation and Evaluation Committee

Enforcement of Scientific Ethic Committee

Academic Works and Publications Committee

Science Popularization and Education Committee

Standing Committee of the Academic Division

International Cooperation Group

Bureau of Academic Divisions

Regulation Contact us
Members
General Assembly
Reports
Awards
Bulletin Board

Science Popularization and Education Committee

The Science Popularization and Education Committee of the Academic Divisions of the Chinese Academy of Sciences (hereinafter referred to as the “Science Popularization and Education Committee”) is composed of a director, several deputy directors and several members from each academic division. The members of the Science Popularization and Education Committee serve a 4-year term of office and are elected in the same year as the office term of the Presidium of the Academic Divisions changes. The Science Popularization and Education Committee is responsible for organizing and guiding personnel training, science popularization and scientific and cultural construction within the Academic Divisions.

 

 

The 1st Science Popularization and Education Committee of the Academic Divisions of the Chinese Academy of Sciences
Director:
  ZHOU Qifeng
Deputy Directors:  SHI Yaolin  HE Jifeng
Members:
YE Peijian  SHI Yaolin  LIU Jiaqi  RONG Jiayu  ZHU Bangfen  ZHU Di  HE Jifeng  WU Yirong  ZHANG Qifa

ZHANG Jie  LI Can  CHEN Kaixian  CHEN Jiansheng  ZHOU Qifeng  HOU Fanfan  NAN Cewen  GUO Guangcan

KANG Le