About Us
Brief Introduction Administration

Presidium

Consultation and Evaluation Committee

Enforcement of Scientific Ethic Committee

Academic Works and Publications Committee

Science Popularization and Education Committee

Standing Committee of the Academic Division

International Cooperation Group

Bureau of Academic Divisions

Regulation Contact us
Members
General Assembly
Reports
Awards
Bulletin Board

Enforcement of Scientific Ethic Committee

The Enforcement of Scientific Ethic Committee of the Academic Divisions of the Chinese Academy of Sciences (hereinafter referred to as “the Ethics Committee”) is composed of a director, several deputy directors and several members from each academic division. The members of the Ethics Committee serve a 4-year term of office and are elected in the same year as the office term of the Presidium of the Academic Divisions changes. The Ethics Committee is responsible for organizing and guiding the construction of science ethics and academic atmosphere within the Academic Divisions.

 

 

The 5th Enforcement of Scientific Ethic Committee of the Academic Divisions of the Chinese Academy of Sciences
Director:  XU Zhihong
Deputy Directors:  ZHOU Yuan  OUYANG Zhongcan
Members:
FANG Rongxiang  FENG Shouhua  SUN Yisui  ZHU Zuoyan  JIANG Guibin  XU Zhihong  HUAI Jingpeng 
LI Qihu

LI Deren  CHEN Mufa  ZHOU Weijian  ZHOU Yuan  LIN Guoqiang  LIN Huimin  ZHU Shining  ZHAI Mingguo

XUE Qikun  OUYANG Zhongcan